Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER 


Generelle oplysninger

Primo Nordic Aps 
CVR-nr. 36977787
Fabriksvej 15, 6650 Brørup
E-Mail: info@primonordic.com
Tele: +45 72 30 12 33

 

Salgs- og leveringsbetingelser
Gældende 01.01.2020 – Primo Nordic ApS – Fabriksvej 15 – 6650 Brørup – Danmark

1 Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser.
Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Primo Nordic ApS (herefter benævnt PN APS) Salgschef. 
1.2. Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor Køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser. 

2 Tilbud og pris 
2.1 Hvis andet ikke er aftalt, finder PN APS til enhver tid gældende prisliste anvendelse.
2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter. 

3 Levering 
3.1 Leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms (2010). 
3.2 Medmindre andet er skriftligt tiltrådt af salgschefen, sker levering ex Works (PN APS, Brørup). 
3.3 Dokumentation, produktvejledninger, manualer, tekniske dossierer, sikkerheds- og datablade, brugervejledninger m.v. leveres til køberen i det omfang og på det sprog, som følger produktet. Hvis køberen forudsætter, at der forefindes dokumentation, og/eller hvis dette skal være dansksproget, skal PN APS gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med ordreafgivelsen.
PN APS kan ikke gøres ansvarlig for manglende dokumentation, der er gjort opmærksom på i forbindelse med ordre-afgivelsen. 

4 Forsinkelse 
4.1 PN APS er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det dokumenteres, at PN APS eller andre, for hvem PN APS er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed. 
4.2 PN APS hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 

5 Betaling 
5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.
Vi afsender din vare, så snart vi har modtaget din indbetaling, medmindre andet er aftalt.
Har du betalt med dankort eller MasterCard, hæver vi først beløbet på dit kort, så snart vi
har afsendt varen fra vores lager. 
5.2 Erlægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er PN APS berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. PN APS fremsender løbende påkrav vedrørende forfalden ydelse, hvorpå der efter gældende lovgivning vil blive pålagt gebyr. PN APS er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået.
Ved forsinkelse af betaling af forfalden ydelse i mere end 30 dage er PN APS berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler. 
5.3 Køberen kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægtes betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser. 
5.4 PN APS kan kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, inden en ordre accepteres, ligesom PN APS er berettiget til at kræve a conto-betaling. Hvis PN APS finder det relevant, kan det efter en aftales indgåelse kræve behørig sikkerhedsstillelse eller forudbetaling mod færdiggørelse af ordren. PN APS er desuden berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Hvis en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller sikkerhed eller forudbetaler, er PN APS berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt. 

6 Ejendomsforbehold 
6.1 Varerne (inkl. alt tilbehør, dokumentation m.v.) forbliver PN APS ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud inkl. renter, gebyrer m.v. Køberen er uberettiget til, uden PN APS accept, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over salgsgenstanden, så længe ejendomsforbeholdet består. Det købte skal holdes individualiseret, så længe ejendomsforbeholdet består. 
Køberen har pligt til at holde det købte behørigt forsikret, indtil ejendomsretten overgår til køberen. 

7 Immaterielle rettigheder 
7.1 Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af
 PN APS anviste varemærker. Køberen må ikke benytte PN APS navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredjemand indtryk af, at køberen kan forpligte eller er en del af/associeret med PN APS
7.2 Køberen må ikke anvende PN APS varemærke i forbindelse med markedsføring eller salg af varer, der ikke stammer fra PN APS7.3 Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæne-registrering med anvendelse af ” PN APS”-navnet. 

8 Ansvarsfrihed 
8.1 Oplysninger fra PN APS-side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre PN APS et rådgiveransvar. 
8.2 Hvis det indkøbte, skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig, at det købte, ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte, opfylder de aftalte specifikationer.

9 Returnering 
9.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale og alene indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til PN APS adresse med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos PN APS, der er aftalt returnering med.
 9.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.

10 Ansvar for mangler 
10.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles PN APS straks og senest 8 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske samme dag varen er leveret. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 7 dage fra fakturadato. 
10.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager PN APS sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage om levering. Køber har alene krav på om levering, hvis køberens ret hertil efter Købelovens ufravigelige regler ikke kan fraviges. 
10.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Om levering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved om levering sker for PN APS regning og risiko. 
10.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod PN APS
10.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel, for hvilken PN APS påstås ansvarlig for, har PN APS krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af PN APS som følge af reklamationen. Dette gælder bl.a. interne omkostninger, transportomkostninger samt evt. udgifter til ekstern bistand. 
10.6 PN APS hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end PN APS. PN APS`S ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen. 
10.7 PN APS hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 
10.8 PN APS ansvar er under alle omstændigheder, og uanset hvad fejl og/eller manglen skyldes, begrænset til 30% af købesummen, dog højst kr. 100.000.

11 Produktansvar 
11.1 PN APS er alene ansvarlig for de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. PN APS fraskriver sig således produktansvar på ethvert andet grundlag. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige forsikringssummen på PN APS produktansvarsforsikring.
11.2 PN APS er desuden ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse. PN APS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår produkter leveret af køber. 
11.3 PN APS hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. 
11.4 I den udstrækning PN APS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde PN APS skadesløs i samme omfang, som PN APS ansvar er begrænset efter de foregående punkter. 
11.5 De ovenfor anførte begrænsninger i PN APS ansvar gælder ikke, hvis PN APS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 
11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom. 
11.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod PN APS på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af PN APS foretagen leverance.

Personlige oplysninger. (Persondatapolitk)

Primo Nordic APS registrerer følgende i sit kundekartotek i forbindelse med køb:

Navn (Firma eller Institution) 
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Faktura
CVR Nummer 

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Oplysninger videregives ikke til 3. mand.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig,
behandle evt. reklamationer og af hensyn til vores bogholderi.
Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.
Ved betaling med betalingskort sker registrering via en sikker server hvor oplysningerne krypteres.
Personoplysningerne registreres hos Primo Nordic ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke,
så du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte hos Primo Nordic ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.
Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandler i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 
Den dataansvarlige på tbsgrillshop.dk er Michael Toftelund. 
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata,
hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
Du kan skrive til os på: 
info@primonordic.com  
Alt kundeinformation bliver opbevaret krypteret på vores server,
og kan kun tilgås af ansatte hos 
Primo Nordic ApS
Alt betaling sker via en sikker krypteret forbindelse (SSL) gennem Epay.
Oplysninger afgivet til tbsgrillshop.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, 
vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret kunde hos Primo Nordic ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til
Primo Nordic ApS via e-mail info@primonordic.com

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (Stig Jensen ). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk


Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr